Reklamační řád

Reklamační řád Karlen nábytek Platný pro maloobchodní prodej a prodej přes internetový obchod www.karlenfurniture.com. Je neoddělitelnou součástí Všeobecných Obchodních Podmínek. 1. PŘEDMĚT REKLAMACE Reklamovat je možné jen zboží které bylo zakoupeno pouze od prodávajícího a které je vlastnictvím kupujícího. 2. PLATNOST REKLAMACE V případě, že vlastnické právo ještě nepřešlo z prodávajícího na kupujícího, prodávající si podle platné legislativy uplatňuje právo reklamaci vyřídit až po úplné úhradě podle § 151a a násl. Občanského zákoníku. 3. ZÁRUČNÍ DOBA Kupujícímu, který je konečným spotřebitelem (fyzická osoba, která nekoná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání), je na výrobky z masivního dřeva záruka v trvání 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak, a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a Občanského zákoníku. Pokud kupující není spotřebitelem, postupuje se ve smyslu ustanovení Obchodního zákoníku, záruční lhůta je 1 rok a tento reklamační řád se na tyto případy nevztahuje. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo od prodávajícího, pokud si zboží přebírá kupující osobně v den jeho převzetí. 4. UPLATNĚNÍ REKLAMACE Kupující je povinen reklamaci uplatnit bezodkladně u prodávajícího, a to ihned po zjištění vady. 5. ZODPOVĚDNOST ZA VADY se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním: • k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeném kupujícím, • nesprávným zacházením s výrobkem, jiným způsobem, než byl uveden v dokumentu Péče a montáž, na internetové stránce a ve všeobecných obchodních podmínkách, • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou vlhkostí (30 – 75%) nebo interiérovou teplotou (14 - 30°C), chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží nebo nadměrným slunečním či UV zářením, • zanedbáním péče o zboží a jeho údržby, • poškozením zboží nadměrným zatěžováním, • používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, všeobecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek. Ze zodpovědnosti za vady jsou taktéž vyňaty vady, které vznikly při živelné pohromě. Zodpovědnost za vady se taktéž nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho část) způsobené používáním zboží. Kratší životnost výrobku tedy není možné považovat za vadu a není možné ji reklamovat. 6. REKLAMACI ZBOŽÍ není možné uplatnit: • na zboží, které bylo vyrobeno „na objednávku“ zákazníka ve velikostním nebo barevném provedení, které je unikátní pro danou objednávku a není skladovým artiklem výrobce, pokud se vztahuje na příčiny spojené s atypickým provedením, u něhož byly provedeny změny a odchylky od standardního provedení, • na barevnou odchylku nábytku z masivního dřeva, jehož barevné provedení podléhá variabilitě masivního dřeva, jeho vlastnostem, chemickému a minerálnímu složení. Barevné provedení produktů na www.karlenfurniture.com se na monitorech nemusí zobrazovat v jejich reálné podobě, • na odchylky ve vzhledu produktu způsobené jedinečnou strukturou a kresbou masivního dřeva do míry, která není v rozporu s jeho kvalitativními a konstrukčními vlastnostmi. 7. VRÁCENÍ ZBOŽÍ Reklamované zboží je potřeba zaslat na adresu prodejce uvedenou níže, ne však na dobírku, nebo ho osobně dopravit na kontaktní adresu. Zboží je potřeba vhodně zabalit, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození. Doporučujeme zaslat zboží jako pojištěnou doporučenou zásilku. Ke zboží je nutné připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a také doporučujeme přiložit vyplněný Reklamní formulář. Reklamaci je nutné zaslat výhradně písemně (poštou) nebo osobně (nejen formou e-mailu). 8. PŘIJETÍ REKLAMACE Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu vhodnou formou potvrzení o uplatnění reklamace zboží. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně. 9. VYŘÍZENÍ REKLAMACE Prodávající je povinen určit způsob reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, především pokud je vyžadováno složité technické zhodnocení stavu zboží, nejdéle do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace, vyřídí prodávající reklamaci ihned, v odůvodněných případech je možné reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30denní lhůty na vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná suma za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové. 10. PRÁVA KUPUJÍCÍHO PŘI UPLATNĚNÍ REKLAMACE U odstranitelné vady má kupující právo, aby byla vada odstraněna bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může požadovat místo opravy vady výměnu vadného zboží za zboží bez vady, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady. U výskytu neodstranitelné vady, která brání řádnému užívání věci na daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci, nebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz) nebo slevu z ceny. Reklamace se považuje za vyřízenou, když je ukončeno reklamační řízení odevzdáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí. Neuvedete-li nebo odmítnete-li uvést svoje kontaktní údaje (telefonní kontakt nebo e-mail), potom jste srozuměn s tím, že se o vyřízení reklamace v zákonem stanovené lhůtě, budete zajímat sám a pokud tak neučiníte, musíte snášet důsledky, které pro vás z vaší nečinnosti v tomto směru plynou. 11. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ Nepoškozenost zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů pro převzetí zboží) je potřeba zkontrolovat při převzetí zboží. Jelikož se zboží při přepravě může poškodit, doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho za přítomnosti dopravce. Svým podpisem kurýrovi potvrzujete, že je obal nepoškozený. 12. PLATNOST REKLAMAČNÍHO ŘÁDU Tyto reklamační podmínky jsou neoddělitelnou součástí všeobecných obchodních podmínek a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv změnit i bez předchozího upozornění kupujícího. 13. KONTAKT / ADRESA Karlen furniture, Petra Mlejnková, Mathonova 8, Brno, 613 00, Česká repblika, hello@karlenfurniture.com.